هیچکدوممون فکر نمی‌کردیم یه روزی سبک زندگیمون؛ که بخور و بخوابه، جهانی بشه