‏از کنار سطوح که رد میشم احساس میکنم یکی بهم میگه:

جووووووووون.ناقلت کنم عشقم 🤤