شک ندارم که تقاص همه تلخی ها را
بوسه، بوسه، شبی از گونه ی هم میگیریم.