زندگي
گر هزار باره بُوَد
بارِ ديگر تو
بارِ ديگر تو...‌‌‌