دو سال سگ دو زدم برسم بهش آخر جهیزیه ام موند رو دستم
آخه این درسته؟