یکی از مزایای قرنطینه اینه که دیگه میتونی بدون نگرانی سیرترشی بخوری