من هنوز میرم سمت کلید کولر، زنگ میزنم از بابام اجازه میگیرم روشن کنم
اونوقت چطوری بچه های نقی زنگ زدن نصاب بیاد ماهواره نصب کنه😐