خدایا از سکانس های سارا نیکا بکاه و بر سکانس های بهروز بیافزا emoji