گرچه آشوبم ولی
آرامشِ جان مرا...

شانه های محکمت
حتما کفایت می کند emoji