عاشقی دل می دهد؛
معشـــوقه ای دل می برد....
بُرد در بُرد است و من
مشغول حسرت بُردنم...

‌‌#شهـــریار