ببین عشق اتفاق خوبیه برا هر ادمی؛
چون وجودش اینجوری میشه که تو در یک جهانی بسر میبری که بازنده و برنده نداره
به قول یکی از بچه ها گفتنی تو که میفهمی این رابطه ممکنه انتهاش به هیچ برسه
ولی این کتاب هرچه قطورتر میشه زیباتر میشه..!