خوبی ۱۳به‌در امسال اینه هرجای خونه چادر بزنیم به دست‌شویی و آب نزدیکیم 😂