نمی شود
بدون دوست داشتن کسی زنده ماند
تجربه کهنه ام را باور کنید...!