حسود نیستم
ولی لال شه..
هرکی غیر من..
تورو "عشق" بنامه...