تو كیستی !
كه سفر كردن از هوایت را
نمی توانم حتی به بال های خیال...