شب می‌رسداز راه
مثل پیرمرد غمگینی
که سالها پیش ازاین شهر رفت
چمدانش پراز لبا‌س‌های کهنه‌ی زنی بود
زنی که درکودکی گفته بود دوستت دارم