تازه بعد از تو به خود آمدم و فهمیدم
تا چه اندازه به دنیای تو وابسته شدم ...