بیا حلوای شیرین من
که جز عشق تو ،
دهان مرا شیرین نمی کند