وقتی بابات اینا رفتن مسافرت و تو دوستاتو‌ آوردی خونه و دارید سیگار میکشید و بساط آبجو ام وسط خونس
یهو بابات کلید میندازه میاد تو

اون لحظه رو تصور کن....

اون لحظه هزاران بار تقدیم تو باد emoji)