‏بابام می‌گه شنیدم پایتخت که شروع می‌شه سرعت اینترنت کشور چند برابر می‌شه

گفتم آره مثل وقتی که تو گوشی رو می‌ذاری زمین و سرعت نت خونه سه برابر می‌شه 😂