كاش مي رفتم به اغماي قشنگ كودكي
غرق دريايي پر از لبخند و پاكي مي شدم
از تعلق هاي پر درد و غذاب روزگار
مي شدم آزاد و من هم صاف و خاكي مي شدم