شاعری که نشانی ات را نداشت،
شعرهایش را
به پیراهن باد سنجاق کرده است
کاش امشب
پنجره اتاقت باز مانده باشد ...