‏اون قدیما خواهر کوچیکم با بغض اومد پیشم و گفت یه پسر مزاحمش شده. رفتم گوش پسره رو گرفتم آوردمش جلو خواهرم دو تا چک زدم بهش که خواهرم گفت این پسره نبود و اشاره کرد به گولاخی در آن سوی کوچه

گفتم نه اون منظوری نداشته 😂😂