از خلق جهان كناره ميگيرد
آن را كه تو در كنار مي آيي