بوی عشرت در بهار،
از لاله می‌آید که اوست

در دلش، سودای عشق و
در سرش جام شراب