#تووییت🌐

‌‏خلاصه‌ى زندگيمون مثل بازىِ مارپله‌ست، تاسِ خوب میاريم از خوشحالى تند تند ميشمريم ميريم جلو، يهو ميبينيم رو نيشِ مار نشستيم، باز سى خونه برمى‌گرديم عقب...