صبح بخیرهایت
باغچه های دلــم را
شکوفا میکند
تکرار کن
تا غنچه بدهند گلهای قلبـم