‏از وقتی ساعتارو کشیدن جلو، ما ساعت دوازده صبونه میخوریم، ساعت پنج ناهار میخوریم، ساعت دوازده شب تازه شام

یک ساعت دیگه بکشن جلو ما ۲۴ ساعت کممونه 😂