چند سال پیش با داداشم داشتیم رالی تو پلی استیشن بازی مکردیم دنده عقب میومدم

بابام برداشت گفت دنده عقب نیا به تلویزیون فشار میاد :/

من 😂
تلویزیون 😐
حمید معصومی نژاد روووم 😞