ایرانیا از هرچی که میشه خورد آدامس بایدونت درست میکنن ژاپنی ها برقشو درست میکنن چینیا ویروس
خدایا شکرت🤲🏽