یار ِ عاشق را به روز ِ
سخت می باید شناخت

ورنه در ایام ِ دیگر
مدعی بسیار هست...