من تو خدمت واسه ده روز مرخصی تشویقی سوره بقره رو حفظ کردم
همچین آتئیست معتقدیم من! 😅