شب است و دیر وقت
و جز دوستت دارم
باقی کارها
بماند برای فردا ...