💐🍃از زندگى بايد لذت برد

زندگى را بايد بوييد
بايد بوسيد
بايد نوازشش كرد💋💐

زندگى رسم قشنگى است
كه بايد آن را ياد گرفت
و به ديگران هم ياد داد👌

زندگى زيباست،اگر زيبا ببينيم🥰

🍃🌺به سه شنبه خوش آمدید🌺🍃