‏نمیدونم چرا مد شده پرستارا پشت روپوشاشون جمله‌های هشت ریشتری می‌نویسن

مگه نیسانه؟ 😂😂