قبل قرنطینه
خوندن کتاب ۱۰ دقیقه
خواب ۱۰ ساعت
بازی و تفریح ۵۰ دقیقه
کار ۱۲ ساعت
(گوشی در تمام موارد به غیر از ساعت خواب)

بعد از قرنطینه
خوندن کتاب صفر دقیقه
خواب ۱۵ ساعت
بازی تفریح ۳ ساعت
نگاه کردن به دیوار و شمردن کاشی های دسشویی ۶ ساعت
(گوشی در تمام موارد حتی در ساعت خواب)