به بابام میگم برم تتو بزنم؟
میگه آره دختر گلم
میگم اشکالی که نداره؟
میگه نه بابا جان چه اشکالی

بعد یهو برگشت گفت فقط فکر جای خوابتو برا بعدش کردی دیگه باباجان؟:/