بچه که بودم همش نگران این بودم که؛
جای خوب قصه خوابم ببره!!!
بزرگ که شدم فهمیدم جای خوب قصه،
همون خواب بوده!!!