روزمرگی های پدرم در قرنطینه

صبح نیم ساعت میدوعه بعد تبشو چک میکنه!
صبونه میخوره، تبشو چک میکنه!
اخبارمیخونه غر میزنه فشارش میره بالا باز تبشو چک میکنه!
ناهار میخوره تبشو چک میکنه
چایی میخوره تبشو چک میکنه
عصرا بخور میده تبشو چک میکنه
چایی، قهوه، نسکافه، میوه میخوره بعد تبشو چک میکنه
و فردا باز... 😂😂