خواهرزاده‌ام رو تو کلاس آنلاین معلمش عضو کردم، انقدر معلمش خوش‌گله که منم تو همه زنگ‌ها کنارش می‌شینم فارسی دوم دبستان می‌خونم.