💐🍃لحظه‌ها را دريابيد.

زندگی نه فرداس نه ديروز
زندگى همين امروز است💐🍃

زندگى منتظر است
تا تو به هر آنچه ميخواهى برسى👌

💚لحظه‌ها را دريابيد

💐🍃قشنگترین هدیه امروز
زندگى به ما سلامتى است😘