‏-و بشر در سال ۲۰۲۰ وارد قرنطینه شد. تموم شد، بگیر بخواب.
+بابا بیرون اون در چیه؟
-نمیدونم دخترم، هیچکس نمیدونه.