عکاس از کودکی فقیر که زیر باران بود
عکسی گرفت......
آن عکس بهترین عکس سال شد.....
عکاس بهترین عکاس سال شد و جایزه گرفت.....
کتابی در مورد آن عکس نوشته شد.....
نویسنده اش بهترین نویسنده شد و جایزه ای گرفت.....
از آن کتاب فیلمی ساخته شد....
آن فیلم پر بیننده ترین فیلم شد......
تمام عوامل سازنده آن فیلم جوایزی گرفتند و تحسین شدند........
ولی آن کودک هنوز فقیر است......!!!!!
"دنیای ما این چنین است