دیده را فایده آن است که دلبر بیند
ور نبیند چه بود فایده بینایی را...؟