بیچاره ایتالیا داره تاوان شباهت پرچمش با پرچم ایران رو میده🇮🇹🇮🇷
احتمالا عزرائیل نتونسته افقی یا عمودی بودن پرچم ها رو تشخیص بده 😂