از من بعيد بود
ولى عاشقت شدم
از تو بعيد نيست جهان عاشقت شود...