الان تو وضعیتی ام که چینی تو خیابون ببینم با ماشین از روش رد میشم

به خداداد عزیزی بگید یه چند وقتی تو خیابون نیاد که اشتباهی چیزی نشه 😂