‏همون بهتر پای مهمونا قطع شد از عید دیدنی، با اون عیدی دادنشون
آخه عموی من، ۱۰ تومن؟

خجالت نمیکشید با اون سنش