‏بابام حوصله ش سر رفته تو خونه. یک پیچ گوشتی گرفته دستش
فقط سوراخ ناف ما رو باز نکرده از صبح 😂