#آدمها
را می شکنند تا از حلاوتش بهره گیرند
را می شکنند تا به افتخارش برسند
را می شکنند تا به گرمای آتش برسند
را می شکنند تا به افتادگی برسند
را می شکنند به آوازی برسندهنوز نفهمیدم چرا !!!
آدمها" دل" میشکنند؟؟#مواظب_دل_همدیگر_باشیم